سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

زندگی نو
 
قالب وبلاگ

تغییرات دوران بلوغ در نوجوانان

 

 دوران نوجوانی یک مرحله انتقالی برای کودک ووالدین محسوب می شود.ما دیگربایک کودک روبرونیستیم بلکه بایک نوجوان مواجهیم.بنابراین باید روشهای انظباطی،ارتباطی،واکنشی وکنترلی خود راتغییردهیم. والدین باید ازرفتارطبیعی یک نوجوان آگاه باشندتابتوانندمن گونهای موثرباوی برخوردکنند.بسیاری ازوالدین باهمان روشهایی که یک کودک راتربیت می کنندبانوجوانان برخوردمیکنندوطبیعی است که من مشکل دچارمی شوند.گرچه مرحله بلوغ دورانی دشواربرای نوجوانان است والدین نیزدراین دوران دچارفشارهای روانی،پریشانی،اضطراب،وسایردگرگونی هامی شوند.برخی ازوالدین چنین می پندارندکه وجودپاره ای روحیات ورفتارهادرنوجوانان بیانگریک معضل است حال آنکه درواقع چنین نبوده ووجوداین روحیات ورفتارهادرسن بلوغ طبیعی است وبایدمن عنوان پدیده ای عادی باآنهابرخوردشود.

 

افزایش میزان هوش
   کودکان باورودمن سن بلوغ ناگهان تیزهوش می شوند. اطلاعات عمومی آنها بالامی رودوسعی میکنندبرای هرپرسش پاسخی داشتهباشند.کودکانی که شماسالهامیشناختید،ناگهان جوشش عجیبی درظرفیت هوشی خوداحساس میکنندومهارتهای بسیاری فرامی گیرنداگرسخنی ازدوستان خودبشنوندآن راعین حقیقت تلقی میکنندوبرهمین اساس دوستان خودراباهوشترازوالدین میدانند.

محدودیت ارتباطات
  
فرزندی که زمانی درباره همه چیزباشماسخن میگفت وقتی من سن بلوغ رسید،حرف کمتری برای گفتن دارد.اومن پرسشهای شماخیلی کوتاه ومن طورفشرده پاسخ می گوید. دیگررازهایش راباشمادرمیان نمی گذارد.اگرشما من جای اوبودیدچنین برخوردمی کردیدومن سخن گفتن بابزرگترهاتمایل نداشتید؟

تمایل من تنهابودن درمنزل
  
نوجوانان تمایل دارندبیشتروقت خودرادراتاقشان من تنهایی بگذرانند. شایدمن این دلیل که نمی خواهندباوالدینی که مسایل آنهارادرک نمی کنند مواجه شوند.یکی دیگرازدلایل علاقه من تنهایی درنوجوانان این است که دراین سنین نیازمن خواب بیشتری دارندودرروزهای تعطیل اغلب تاقبلازظهراز خواب برنمی خیزند. تغییردیگری که دراین سنین روی می دهدنیازمن داشتن حریم خصوصی است.والدین بایدمن این حقوق نوجوانان احترام بگذارند.

مصرف بی رویه
   گویا نوجوان چنین تصور میکندکه گنجینه ای درهمه جادارندکه بدون حدوحصرمی توانند ازآن برداشت کنند بنابراین بدون هیچ محدودیتی باتلفن صحبت می کنند. صدای رادیویاتلویزیون رابلند کرده،هیچگاه آنها راخاموش نمی کنند،لامپها راروشن می گذارند.........

بداخلاق شدن ویک ویژگی مشترک من نام «کم حوصلگی»
  در سنین بلوغ عصبانیت، زود رنجی،کم حوصلگی وکم تحمل  شدن افزایش می یابد. هنگامی که ازآنهابرای انجام کاری نظیربردن زباله و.....درخواست میکنیدباغرولندانجام می دهندوعصبانی می شوندکه چرامزاحم آنهامی شویدوکارهایی راکه ازنظرآنهامهمتراست متوقف می کنیداگرچه رفتارها بطور مکرردراین سنین مشاهده می شوداماهربارکه بروزمی کندمن سرعت هم فرومی نشیند.

افزایش تاثیرپذیری ازدوستان
 
 گروه دوستان برای نوجوانان اهمیت زیادداردومن دلیل تمایلی که من گذراندن وقت باافرادهمسن وسال خوددارندازفعالیتهای خانوادگی دوری میکنندوبیشترازدوستان تاثیرمی پذیرندتاازوالدین..

افزایش پافشاری،ایرادگیری ومقاومت
 کودکان آرام،خجالتی وکم حرف ممکن است درنوجوانی پرحرف شده وباشجاعت وسماجت من دفاع ازایده های خودبرخواسته وحتی ازخواسته های شماسرپیچی کنند. اگراین روحیه بابی ادبی،پرخاشگری وتوهین همراه نباشدآنراطبیعی تلقی کنید.اگرشمالباسی رادوست نداشته باشیداوآن رامی پوشدتاثابت کندکه تصمیم گیرنده اصلی اوست.

نوع لباس پوشیدن
   نوجوانان دوست دارندهمچون سایرهمسالان خودلباس بپوشندتاهویت خودراازاین طریق ابراز نمایند. لذاهرلباسی که مدشودمن گونه ای یکپارچه بین نوجوانان رواج می یابد

کاهش علاقه من درس
   ممکن است درسنین بلوغ افت تحصیلی مشاهده شودزیرافعالیتهای بیشتری واردزندگی نوجوان می شود،بازیهای گروهی،توجه من جنس مخالف،مکالمات تلفنی،مهمانیهای دوستانه...که درمراحل سنی قبل وجودنداشته است.

گریزان بودن ازکار
   بسیاری ازوالدین فرزندان خودراتنبل می نامندالبته این بدان معنی نیست که فرزندشان فعالیت نداردبلکه فقط درکارهای منزل من والدین کمک نمی کندوخودرامن فعالیتهایی که علاقه داردمشغول می سازد.

    وجود این روحیات درنوجوانان طبیعی است.اگربرخی ازنشانه های یادشده رادرفرزندخودمشاهده کردید،آگاه باشیدکه اودرحال گذراندن مرحله بلوغ است.

 

 

: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان آیت الله غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، طبقه اول ساختمان آموزش، معاونت دانشجویی و فرهنگی
تلفن مستقیم و نمابر: 4430142-0561
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد و


[ شنبه 91/9/25 ] [ 1:22 عصر ] [ غزل ] [ نظر ]

تست روانشناسی بسیار جالب!!

تست روانشناسی بسیار جالب!!
فردی که پشت در می‌بینید همان کسی است که شما در رویارویی با ...
 
تصور کنید در بیابان خشک و بی پایانی در حال راه رفتن هستید خسته،گرسنه،تشنه،پس از 5 ساعت پیاده روی......ناگهان ساختمان مجلل و با شکوهی در جلوی شما ظاهر می‌شود.

1.ساختمانی که جلوی شما ظاهر شده است چیست؟

الف-یک قصر    ب- یک موزه    ج-یک هتل    د-یک بنای مذهبی (مسجد-کلیسا-......)

2.شما از چه طریقی وارد ساختمان می‌شوید؟

الف-پنجره    ب- در        ج- بالکن         د- تونل زیر زمینی

 وقتی وارد ساختمان شدید آن را بسیار مجلل و باشکوه می یابید......ناگهان صدای در زدن می‌شنوید...در را باز می‌کنید و کسی را می‌بینید که واقعاً می‌خواستید با او باشید.

 

3. آن شخص کیست؟

به گشتن ادامه می‌دهید...پلکانی را می‌بینید که به طبقه بالا می‌رود.


 4.مارپیچی است یا مستقیم؟

از پلکان بالا می‌رویم تعداد پله ها را می‌شمارید.

 

5.چند پله بود؟(هر عددی از یک تا بی نهایت)

بعد وارد اتاقی می‌شوید..........

 

6.دلتان می‌خواهد این اتاق چقدر بزرگ باشد؟

الف-به اندازه یک آکواریوم 

ب-به اندازه یک اتاق معمولی  

ج-به اندازه یک جنگل 

 د-به اندازه  اقیانوس آرام

 

7.دلتان می‌خواهد رنگ دیوار اتاق چه باشد؟

الف-قرمز    ب-سیاه و سفید      ج- ارغوانی      د-زرد یا پرتقالی      و-رنگ های رنگین کمان

 

یک میز جلوی شما ظاهر می‌شود...

8.آیا گرد- مربع- مثلث یا بدون شکل خاصی است؟

و ظرفی با 5 میوه روی آن قرار دارد: گیلاس- سیب- کیوی- طالبی-هندوانه

 

9.یک میوه را انتخاب کنید.......

میوه ای که انتخاب کرده اید شما را به یاد این شخص می‌اندازد...

10.نام او را بنویسید.

 

11.شما میوه را برمی‌دارید و.........

الف-بلافاصله آن را می‌خورید.

ب- قسمت کرم خورده را می‌ برید و قسمت سالمش را می‌خورید.

ج-آن را می‌برید و داخلش را می‌بینید که کرم خورده است و....بعد به خوردنش ادامه می‌دهید

د-اگر کرم خورده باشد تمامش را دور می‌اندازید

 

از آن ساختمان خارج می‌شوید و 5 حیوان را می‌بینید.موش- آهو- اسب- دلفین- فیل

12.این حیوانت را به ترتیب اولویت که برایتان دارند رده بندی کنید..

 

 جواب:

1.نشان دهنده چیزی است که شما بیشتر از بقیه چیزها دنبال آن هستید.

قصر:ثروت           موزه:حرفه و شغل                    هتل:خانه و عشق   

مکان مذهبی:اعتقادات یا زمینه رشد روحی و روانی شماست

 

2.نشان دهنده نوع زندگی  است که به دنبال آن هستید.

پنجره:زندگی سرشار از رویدادهای پیش بینی نشده و شگفت انگیز

در:زندگی آرام و امن

بالکن:زندگی مسالمت جویانه و عاشقانه

تونل زیر زمینی:زندگی خطرناک ولی معنی دار پر از تجربه های متفاوت

 

3.فردی که پشت در می‌بینید همان کسی است که شما در رویارویی با مشکلات زندگی می‌توانید کاملاً به او اعتماد کنید.

 

4.پلکان نشانه زندگی عشقی شماست پیچ در پیچ ولی زیبا - مستقیم معمولی ولی خسته کننده

 

5.تعدا پله ها:تعداد تلاشهایی که شما امیدوارید برای برقراری رابطه تان به عمل آورید.

 

6.اندازه اتاق:میزان ماجراجویی هر چه کوچک باشد یعنی شما آدم محافظه کاری هستید

 

7.رنگ اتاق شخصیت شماست:

قرمز:احساساتی و پر شور      سیاه و سفید:منطقی       ارغوانی:ماجراجو

 زرد و پرتقالی:شادمان و سرحال     رنگین کمان:شما در مورد این که واقعاً چه هستید شک دارید

 

8.شکل میز:زاویه دید شما را نسبت به چیزها یا موقعیت ها نشان می دهد.

مربع:ثابت و منصفانه

گرد:شما می‌خواهید چیزها را از دیدگاه و نقطه نظر بسیاری افراد دیگر ببینید

مثلث:شما می‌خواهید مبتکر و اصلی باشید

بی شکل:شما آدم بی اراده ای هستید و همیشه طفره می‌روید

 

9.میوه ها نشانگر این هستند که شما به دنبال چه نوع دوستانی می گردید میوه های بزرگتر نشانگر این هستند که نمود فیزیکی و ظاهری برای شما بیشتر اهمیت دارد و میوه های کوچکتر به معنی این هستند که شخصیت افراد برای شما مهم است.

 

10.این شخص نشانگر نوع دوستانی است که شما به دنبال او هستید.

 

11.چگونگی خوردن میوه نشانگر این است که شما چگونه با دیگران رفتار می‌کنید.

الف:یعنی شما کینه ای از دیگران به دل نمی‌گیرید

ب:یعنی شما فقط نکات مثبت دوستانتان را می‌پذیرید و از پذیرفتن نکات منفی آنها سرباز می زنید

ج:خوردن آن علیرغم کرم خوردگی یعنی نقاط قوت و ضعف دیگران را می پذیرید

د:دور انداختن یعنی شما آدم بی رحمی هستید.

 

12. 5 حیوان:

دلفین:شغل و حرفه               فیل:خانواده

اسب:عشق                       موش:انتظار و احترام

آهو: دوستان شما و چیزهایی که به آن توجه دارید است.
  [ جمعه 91/9/24 ] [ 11:15 عصر ] [ غزل ] [ نظر ]

?مفهوم پرخاشگری
 

در معنا و مفهوم پرخاشگری از نظر لغوی در لغت نامه دهخدا غضب، غصه، انفعال ذکر شده است و پرخاشگری به معنی جنگجویی، فتنه طلبی، ستیزه جویی، هنگامه طلبی نیز عنوان شده است.در فرهنگ نفیس هم از واژه پرخاشگری به معنای خشم یعنی قهر، غضب، انفعال، غصه، خشم گرفتن، غضبناک شدن و قهر درآمدن، برآشفته شدن و پرخاش یعنی: خصومت و جنگ و جدال نیز آورده شده است.در فرهنگ معین نیز آن را به مفهوم هایی چون پرخاش به معنی نبرد، کارزار، جنگ، پیکار، ستیز، محاربه، حرب، مجادله کردن، تشر و عقاب عنوان می کند.
بر این اساس، پرخاشگری معمولاً به رفتاری اطلاق می شود که قصد آن صدمه رساندن (جسمانی یا زبانی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است.

کاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش

 

?از دیدگاه روانشناسی
 

در فرهنگ روانشناسی این معانی در تعریف پرخاشگری آمده است:
1- حمله، عمل خصومت آمیز مستقیم در مقابل شخص یا شیء، 2- بروز انگیزه، قدرت طلبی بر دیگران و 3- پاسخی که در مقابل ناکامی از انسان سرمی زند.

علل پرخاشگری
 

عوامل موثر بر پرخاشگری به دو دسته فیزیولوژیکی و روانی- اجتماعی تقسیم بندی می شود.
علل فیزیولوژیک شامل این مباحث ساختاری است: صدمات و آسیب های مغزی، اختلال غدد درون ریز و عوامل ژنتیکی.
علل روانی- اجتماعی پرخاشگری نیز به این مباحث قابل دسته بندی است:
ناکامی، یادگیری رفتارهای پرخاشگرانه از الگو، کمبود توجه و عاطفه، تربیت متناقض همراه با نظم شدید و تغییرات مکرری که در نقش های والدین حاصل می شود و پرخاشگری به عنوان وسیله ای جهت تخلیه فشارهای روانی و... که این عوامل نقش بسیار مهمی در ایجاد رفتار پرخاشگرانه نوجوانان ایفا می کند.ا
 

?

اثرات فعالیتهای بدنی (ورزش) بر کاهش پرخاشگری کودکان و نوجوانان
 

کودکان و نوجوانان از طریق بازی و فعالیت های بدنی، اطلاعات لازم را برای زندگی اجتماعی به دست می آورند و برای پذیرفتن مسئولیت در جامعه آماده می شوند. بازی و ورزش، میدان تمرین مناسبی برای ارزش گذاری و جهت گیری رغبت ها، هیجان ها و عواطف و گرایش های فطری نوجوانان ایجاد می کند و مفاهیمی چون نوع دوستی و تعاون، ایثار، فداکاری و گذشت را به او می آموزد.روانشناسان معتقدند افرادی که ورزش می کنند و اوقات فراغت خود را بیشتر با انجام فعالیت های بدنی می گذرانند از رشد عاطفی خوبی برخوردارند، فعالیت های ورزشی فرصت مناسبی را برای ابراز شادی، علاقه، عدم پرخاشگری و ایجاد حس خودباوری، اعتماد به نفس و کسب شایستگی های فردی موثر است.
بروز این حس ها از طریق تربیت بدنی و ورزش ممکن است. معمولاً نوجوانان ورزشکار بین هم سن و سالان خود محبوب تر هستند. شرکت در فعالیت های ورزشی و تفریحی نوجوانان را از حالت خمودگی و افسردگی خارج ساخته و نشاط و سرزندگی و امید و انگیزه شرکت در فعالیت های اجتماعی را در آنان فراهم می سازد و نیز در از بین بردن خلق و خوی پرخاشگری که در نوجوانان بسیار شایع است و حداقل از تقلیل چشمگیر آن بسیار موثر و نقش بسزایی را ایفا می نماید.
فعالیت های بدنی و ورزش سبب فرو نشاندن پرخاشگری نهفته می شود که در آن اشخاص پرخاشگر خود را به صورت رفتار منفی نشان می دهند. ورزش یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در اخلاق و رفتار نوجوانان محسوب می شود، به طوری که برخی از گزارش های والدین نوجوانان ورزشکار نشان می دهد که حضور فرزندانشان در ورزش، در آرامش و مهار پرخاشگری موثر بوده است و برخی از تحقیقات انجام شده خاطرنشان می سازد که تمرینات ورزشی در درازمدت به طور قطع موجب کاهش پرخاشگری در نوجوانان می شود.افلاطون در این خصوص می گوید: نیروی آدمی در روح او نهفته است و تا زمانی که به وسیله حرکات بدنی تحریک و بیدار نشود شکل نمی گیرد و تکامل نمی یابد.یکی از روانشناسان معروف کشورمان در زمینه اثرات ورزش روی قوای روانی و دماغی فرد می گوید: همیشه در جلسات مشاوره و روان درمانی کوشیده ام تا مراجعان خود را نسبت به نقش ورزش در سلامت فکری و جسمی و روحی و رابطه این دو آگاه سازم.مراجعان هم بارها یادآور شده اند که انجام فعالیت های بدنی و ورزش های مناسب احساس سالم بودن را در آنها ایجاد کرده است


[ جمعه 91/9/24 ] [ 11:1 عصر ] [ غزل ] [ نظر ]

 

خدایا ! به روحم وسعتی بخش تا در حقارتهایم  نپوسم

خدایا ! کمکم کن که بلندیهای روحم را زندگی کنم تا در گندابهای  جسمم توهم زندگی نداشته باشم.

خدایا من را ببخش که شاید از یاد برده ام ما تنها آفریده شده ایم .گاهی که یادم میرود این تنهایی وسیع بشر را، قبل از تلنگر کائنات ، به گوش جانم نجوا کن که تو به تنهایی جای تمام نداشتنهایم را پر میکنی

در برابر دیدگانم بگذار این جمله طلاییت را که :

لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما اتاکم الله

نه برای آنچه از دست دادید دق مرگ شوید و نه بدانچه به شما میدهد ذوق مرگ شوید

خدایا ! مگذار شهرت و محبوبیت مرا به حماقتی وسیع بکشاند که از یاد ببرم چقدر یک موریانه بزرگتر  و بی نقص تر از من میزید و هرگز در موران ، فرعونها سر بر نیاورده اند.

خدایا مگذار دغدغه ای زمینی  زمینگیرم کند.

خدایا از من لذت باران و پاییز و مه را به خاطر مشتی روزمرگی نگیر.

خدایا ! مگذار وقتی عزیزی را از دست میدهم یا ثروتی از کفم میرود ،در هم بپیچم.

خدایا ! اگر گریستم و از دردها و بغضهایم گلگی کردم ، حتی برای کسری از ثانیه، عفریت نا امیدی را با من تنها مگذار، اشکی که در انتها دلخوشی نداشته باشد ، مرداب است...و تو به من آموختی که رود باشم نه گنداب.

خدایا ! دغدغه مرا کف زدنهای مردمی قرار نده که به اشاره ای تف به روی من می اندازند.مبادا از یادم ببری که حتی عشقهایشان نیز سرابیست که ما خواب زدگان بدانها دل خوش میداریم

خدایا ! مگذار که پشت کردن انسانها از من ، فرو ریزدم.

مرا نزد خودت عزیز بدار که حسرت سراب  محبوبیت بین زمینیان را  نداشته باشم.

*********************************************************

  

 

 


[ پنج شنبه 91/8/11 ] [ 11:39 صبح ] [ غزل ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
آرشیو مطالب
امکانات وب


بازدید امروز: 6
بازدید دیروز: 3
کل بازدیدها: 4940
داستان روزانه